Oud Raadslid gemeente Etten-Leur maakt zich zorgen om 5G

Oud Raadslid Peter Mul van de Gemeente Etten-Leur ( actief in 2014 – 2018 )  maakt zich zorgen om de mogelijke komst van het 5G netwerk naar Etten-Leur. Hij heeft hiervoor een brief opgesteld met vragen aan het college van burgemeester en wethouders  :

 

Aan het college van burgemeester en wethouders/
de gemeenteraad van de Gemeente Etten-Leur
Postbus 10100
4870 GA Etten-Leur

Etten-Leur, 17 juli 2019

Geachte college, geachte leden van de gemeenteraad,

Reeds gedurende lange tijd verschijnen er zeer verontrustende berichten over de uitrol van het 5G netwerk. Diverse petities zijn er reeds getekend door vooraanstaande wetenschappers en personen, die nauw betrokken zijn bij telecommunicatie en aanverwante technieken, die aangeven, dat het 5G netwerk niet (verder) uitgerold moet worden. Daarbovenop verschijnen er vandaag berichten in de media, dat 5G bij gemeenten in de strot geduwd gaat worden door de centrale overheid.

Zorgen zijn er vooral over de effecten van de Elektro Magnetische Frequenties (EMF’s) van 5G. Toe te bedelen frequenties zitten in een dusdanig bereik, dat ze storend kunnen zijn op bv. de biologische processen in planten, dieren en niet in de laatste plaats mensen.

In de vorige alinea zijn bewust de woorden ‘kunnen zijn’ gebruikt. Dit omdat er nog geen eensluidend onderzoek is omtrent het effect van deze frequenties. Een rapport van ZonMW geeft aan, dat er naar de biologische effecten van 5G nader onderzoek gedaan moet worden.

Wat wel bekend is, is dat frequenties, die vallen onder 5G, maar dan met een groter vermogen reeds nu al gebruikt worden om groepen mensen uiteen te jagen. Degenen die in de straal van de zender lopen ervaren dan een brandend gevoel op hun huid en zullen uit deze straal willen ontsnappen. Wat wel bekend is, is dat frequenties die vallen onder 5G, in dezelfde bandbreedte zitten als de frequenties, die processen in ons lichaam aansturen. Wat wel bekend is, is dat tijdelijke blootstelling aan de frequenties, die vallen onder 5G, een ander effect hebben dan een voortdurende blootstelling. Deze blootstelling is dan niet alleen aan 5G frequenties, maar ook aan de 4G, 3G en 2G frequenties, die nog steeds in gebruik zijn en ook nog de komende tijd zullen blijven en andere (digitale) frequenties, zoals gebruikt door het P2000 systeem en digitale radio. Wat wel bekend is, is dat frequenties, die vallen onder 5G, DNA kunnen aantasten. Wat wel bekend is, is dat frequenties, die vallen onder 5G, menselijk gedrag kunnen beïnvloeden. Wat wel bekend is, is dat frequenties, die vallen onder 5G, een storende werking hebben op de installaties, die nu het weer monitoren en veiligheidssystemen. Wat wel bekend is, is dat de telecom industrie nog geen enkel onderzoek heeft verricht naar de effecten op flora en fauna van de frequenties, die vallen onder 5G.

Voor u, college van B7W en leden van de gemeenteraad, heb ik de volgende (onderzoeks)vragen:
1) Zijn er nu reeds zend/ontvangst units in Etten-Leur met 5G capaciteiten?
   Zo ja:
   Waar zijn deze gesitueerd?
   Zijn deze reeds actief?

   Zo nee:
   Is de gemeente Etten-Leur benaderd om zend/ontvangst units in Etten-Leur met 5G capaciteiten te gaan plaatsen?
      Zo ja:
      Wanneer zullen deze geplaatst worden?
      Waar zullen deze geplaatst worden?

2) Indien er nog geen plannen zijn voor het plaatsen van zend/ontvangst units in Etten-Leur met 5G capaciteiten, is het college / zijn de leden van de gemeenteraad dan bereid om in te zetten op een halt op de uitrol van 5G, totdat vast is komen te staan, dat de frequenties van 5G, in combinatie met de reeds aanwezige frequenties van 4G, 3G en 2G en andere digitale signalen niet schadelijk zijn voor het leven op aarde?

3) Indien er wel reeds plannen zijn om 5G te gaan implementeren, is het college / zijn de leden van de gemeenteraad dan bereid om alsnog in te zetten op een halt op de uitrol van 5G, totdat vast is komen te staan, dat de frequenties van 5G, in combinatie met de reeds aanwezige frequenties van 4G, 3G en 2G en andere digitale signalen niet schadelijk zijn voor het leven op aarde?

4) Zijn er plannen om bomen te verwijderen in Etten-Leur?
   Zo ja:
   Waar?
   Wanneer?
   Hoeveel per locatie?

5) Heeft bij het verwijderen van de bomenrij het dichtstbij de huizen op het Schoonhout, het gegeven een rol gespeeld, dat deze een belemmering zouden kunnen opleveren bij 5G Small Cells?

6) Is er een inventarisatielijst gemaakt, of staat er een inventarisatie gepland van objecten, die verwijderd zouden moeten worden, om 5G beter uitrolbaar te maken?

De schrijver dezes is zich er zeker van bewust, dat stilstand achteruitgang betekent. Technologische ontwikkelingen hebben ons leven er veel gemakkelijker op gemaakt, maar er zit een groot verschil tussen gemakkelijker zonder bedreiging van flora en fauna en gemakkelijker met bedreiging van flora en fauna. Deze techniek is slechts zeer beperkt te vergelijken met andere invloeden als smog of luchtvervuiling. De 5G techniek valt onder de zgn. invasieve techniek, dewelke inhoudt, dat deze door het oppervlakte van bv. de huid heen dringt en daarmee ook een directe invloed uit kan oefenen op de daar aanwezige structuren en processen.

Dit schrijven is bewust naar zowel het college van B7W als naar de leden van de gemeenteraad gestuurd, daar beiden niet gelijkluidende belangen zouden kunnen hebben bij de beantwoording van deze vragen. De schrijver dezes kan zich zo voorstellen, dat dit schrijven kan leiden tot eigen (aanvullende) vragen per fractie aan het college of agendering van dit onderwerp voor een de Raad Luistert of voor een motie vreemd aan de orde van de dag.

Zaak is, dat we onze inwoners niet laten overdonderen door een techniek, waar nog lang niet van vaststaat wat de (schadelijke) effecten zijn of ons als gemeente niet laten meeslepen in een race om techniek in huis te halen waar nog lang niet van vaststaat wat de (schadelijke) effecten zijn.

Diverse gemeenten, zoals Brussel, hebben de uitrol van 5G een halt toegeroepen juist om bovenstaande zorgen. Zij (h)erkennen de zorgen en nemen hun taak als beschermer van hun inwoners serieus. Ik ga er vanuit, dat ook het college van B&W en de gemeenteraad van Etten-Leur, namens haar inwoners, hierin hun verantwoordelijkheid neemt en deze ook uitstraalt naar alle gemeentes, de provincies en het Rijk.

Met vriendelijke groeten,

Peter Mul
Initiatiefnemer van De Buitenfractie Etten-Leur, www.buitenfractie.nl
Gemeenteraadslid 2014 – 2018 van de gemeente Etten-Leur

Referenties:
5G Mast op elke straathoek / AD:
https://www.ad.nl/tech/5g-mast-op-elke-straathoek~ae9266ec/

Wat is 5G:
https://www.youtube.com/watch?v=GEx_d0SjvS0

Wat is de reikwijdte van 5G frequenties:
https://www.youtube.com/watch?v=ChS3J893rpI

Bomen en 5G:
https://www.surrey.ac.uk/sites/default/files/2018-03/white-paper-rural-5G-vision.pdf
https://assets.publishing.service.gov.uk/government/uploads/system/uploads/attachment_data/file/684420/OS_Final_report__5g-planning-geospatial-considerations.pdf

Artikel op website van Robert F. Kennedy jr met links naar andere infosites:
https://childrenshealthdefense.org/child-health-topics/known-culprit/electromagnetic/5g-the-global-human-experiment-without-consent/

FCC directeur Tom Wheeler, 5G, we gaan niet op regels wachten, het genereert miljarden dollars aan economische activiteit:
https://www.youtube.com/watch?v=Bwgwe01SIMc
Dit is de hele toespraak: https://www.youtube.com/watch?v=CsrlWxwxe4M

Programme evaluation Electromagnetic Fields & Health (EMF&H). Naar dit onderzoek wordt, ook door de staatssecretaris Mona Keijzer verwezen. Voor wat betreft de biologische effecten van EMF’s worden er in het rapport flinke mitsen en maren genoemd.
https://www.zonmw.nl/fileadmin/documenten/Elektromagnetische_Velden_en_Gezondheid/Evaluation_report_EMF_H_by_Technopolis_2015.pdf

Senate hearing on the future of 5G technologies – 7th Feb 2019, No studies showing safety of 5G:
https://www.youtube.com/watch?v=vZ5soLrvXFg

Als u bovenstaande heeft bekeken, dan zegt deze documentaire u meer. Resonantie, magnetische velden, frequenties:
https://www.youtube.com/watch?v=FttrOK1ec4Q

Geef een reactie

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd. Vereiste velden zijn gemarkeerd met *